Valon kajo

Valon kajo

torstai 29. tammikuuta 2015

Koulun ilmavaivat

Suomalaisten koulujen homeongelmat ovat valitettavan yleisiä. Eri selvitysten mukaan jopa puolet suomalaisista kouluista kärsii sisäilman ongelmista.  Myös meidän koulu joutui tämän ongelman eteen. Tai kuten eräs ykkösluokkalainen koulumme tiedotustilaisuudessa totesi, että koululla on nyt ilmavaivojaAamulehden uutinen.

KUVA: http://yle.fi/vintti/yle.fi/opettajatv/opettajatv.yle.fi/homekoulut.htm
Koulummme 50- luvulla rakennetusta osasta, kivikoulusta tehtiin marraskuussa kuntotutkimus. Tutkimusta täydennettiin syksyn 2014 aikana välipohjien ja yläpohjan kuntotutkimuksella.Tässä yhteydessä havaittiin välipohjien ja yläpohjan eristemateriaaleissa mikrobivaurioita, joten tutkimusta päätettiin jatkaa sisäilmatutkimuksilla. Sisäilmanäytteistä kävi ilmi, että koulun sisäilmassa esiintyy mikrobiepäpuhtauksia. Tutkimustuloksien perusteella päädyttiin siihen, että kivikoululle suunniteltuja korjauksia aikaistetaan ja koulutyö siirretään jo kevääksi pois kivikoulun tiloista. Kivikoulussa opiskelee tällä hetkellä hieman alle 20 opetusryhmää eli noin 350 oppilasta. Näille ryhmille oli löydettävät korvaavat opetustilat ja sen lisäksi  hallintotilat ja opettajanhuone.

Listaan nyt niitä asioita, mitä rehtorille ja/tai apulaisrehtorille tässä tilanteessa voi syntyä? 

Riittävä ja nopea tiedottaminen ja viestintä. 
On otettava kaikki palaute koulun tiloista vakavasti ja selvitettävä mahdolliset korjaus- ja väistötarpeet nopeasti. Viestinnän tavoitteena on informoida henkilöstöä, oppilaiden vanhempia ja sidosryhmiä tilanteesta, sen syistä ja seurauksista sekä antaa tarvittavia toimintaohjeita.

Kysymyksiin vastaaminen. 
On varauduttava kysymyssateeseen. Niitä tulee päivittäin ja hyvin erilaisia. Kannattaa pyytää myös asiantuntijatukea vastauksilleen mm. työterveyslaitos, sisäilmayhdistys.

Väistötilojen suunnittelu ja selvittely yhdessä tilapalvelun kanssa. 
 
Opetusryhmien ja oppilaiden sijoittelu väistötiloihin vaatii suunnittelua ja palavereita. On selvitettävä, mitkä tilat vaativat muutostöitä (väliseinistä alkaen). Valmiista tiloista tulee tehdä ilmoitus terveystarkastajalle ennen toiminnan aloittamista. Ennen käyttöönottoa tilat tulee tarkistaa ja hyväksyttää käyttöön. Tämä vaatii paperityötä ja byrokratiaa. Myös rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen vaatimukset tulee selvittää. On järjestettävä myös oppilaiden mahdolliset kuljetukset. 

Muuton ja irtaimiston puhdistuksen suunnittelu ja organisointi yhdessä puhtauspalvelun kanssa
On suunniteltava irtaimiston puhdistus- ja muuttoaikataulu. On varattava ihmisiä ja muuttoauto kalusteiden ja irtaimiston muuttoon. On varmistettava päivittäin, että aikataulu pysyy. On pohdittava arvokkaiden esineiden kuten taulujen, soittiminen (flyygeli) desinfiointia ja varastoimista. On selvitettävä ATK- ja muiden laitteiden puhdistamista. On varattava paljon jätesäkkejä, hanskoja, kasvosuojaimia, muuttolaatikoita ym. On varattava aikaa muuttamiselle ja lyhennettävä oppilaiden koulupäiviä.

Koulunkäynninohjaajat apuna
On syytä varata heti kaksi tai kolme ihmistä irtaimiston puhdistukseen ja muuttoon. Heidät tulee vapauttaa siirron ajaksi luokkatyöskentelystä.

Uusien lukujärjestyksien tekeminen. 

On varattava aikaa uuden lukujärjestyksen suunnittelulle. Myös välituntivalvonnat menevät uusiksi, samoin muut arjen listat.

Lehdistön ym. median kiinnostuminen. 
On varauduttava lehdistön tuloon ja valmistauduttava  haastatteluihin, kuvaamiseen jne. On muistettava pyytää artikkeli luettavaksi ennen sen julkaisemista.

Kouluarjen pyörittäminen
On oltava läsnä ja käytettävissä. Mahdollisesti poissaolot lisääntyvät. Samaan aikaan on etsittävä sijaisia, puhuteltava oppilaita, vastattava puhelimeen, laadittava työvuoroluetteloa jne. Pienet asiat saattavat unohtua ja kuunteleminen herpaantua.

On säilytettävä positiivinen ilmapiiri
Kaikesta huolimatta on muistettava kannustaa ja motivoida. Opettajilla on uskomaton kyky selättää haasteet ja kuitata vaikeuksia hyvällä huumorilla. Terveyteen liittyvistä riskeistä puhuttaessa myös tunteet ovat pelissä mukana ja joskus voi tulla ristiriitoja. On varauduttava myös niihin.

Oman jaksamisen ylläpitäminen. 
Oma uni saattaa häiriintyä. On muistettava levätä ja laittaa joskus ajatukset lepoon, vaikka aivot ovat kuormittuneet. On hyvä puhaltaa ajatuksiaan ja tuntojaan kotona puolisolleen tai ystävälleen.

Aikataulussa pysyminen.
On varauduttava siihen, että kunnallinen byrokratia voi olla hidas tai eteen voi tulla yllättäviä asioita. Meidän onni oli se, että kuntamme reagoi nopeasti ja ripeästi. Kaikki tapahtui hyvässä yhteishengessä ja nopealla aikataululla.


Kiitokset tämän postauksen oikoluvusta ja lisäyksistä rehtori Teemu Keroselle.

keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Johtajan itsetuntemus

Olin viikonloppuna Opetustoimen hallinto ja johtamisen -aineopintojen lähijaksolla Jyväskylässä. Aiheena oli tällä kertaa johtajan itsetuntemus. Käsittelimme pienryhmässä lyhytterapeuttisella menetelmällä toistemme elämää ja kokemuksia. Viikonloppu oli vaikuttava ja voimaannuttava. Ryhmään mahtui paljon naurua, itkua, syvyyttä, hellyyttä ja toistemme tukemista. Kiitos siitä kaikille siellä olleille!

Johtajan itsetuntemus on perusta ja kivijalka hyvälle johtamiselle. Itsetuntemus auttaa tunnistamaan omat voimavarat, ja kohottaa sitä kautta tervettä itsetuntoa. Johtamisen ydinasioita ovat kehittyminen ja kasvu eli uudistuminen. Uudistuminen edellyttää hyvää itseluottamusta. "Kun opimme tuntemaan itsemme paremmin ja ymmärtämään omaa käyttäytymistämme, ymmärrys myös toisia kohtaan kasvaa; näemme toisissa itsemme ja itsemme toisissa", sanoo kauniisti Sydänmaalakka.

1. Pidä mieli avoimena. 
Ole avoin muutoksille, opettele näkemään kaikissa tilanteissa aina vähintään yksi positiivinen asia. Kun sinulla on kyky säädellä omaa tunnemaailmaasi, voit helpommin kohtata muiden tunteita. Avoin johtaja on kiinnostunut ihmisistä, heidän tarinoistaan, heidän ongelmistaan ja ajatuksistaan. 

2. Opi tuntemaan omat vahvuutesi ja heikkoutesi 
Johtajalla on oltava hyvä itsetuntemus vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja omista kehittämistarpeistaan. Vain omien vahvuuksien varaan voi rakentaa. Heikkouksia on puolestaan pyrittävä ohentamaan. Yritä tunnistaa myös sokea pisteesi. Sokea piste on luonteenpiirre, jota ihminen ei itse näe tai joka hänen on hyvin vaikea nähdä ja myöntää itsessään. 

3. Ole läsnä.
Läsnäolo tarkoittaa, että on valmis kuuntelemaan muita, on kiinnostunut muista ja on jopa valmis reagoimaan muuttuvan tilanteen tai muiden mielipiteiden mukaan. Johtajan on hyvä kuunnella työntekijöitä herkällä korvalla. Ison kriisin aikana työyhteisössä kaivataan vastauksia ja avointa keskustelua, mutta myös erilaisten vahvojen tunteiden läpikäyntiä. Läsnäolo luo positiivisuutta ja antaa energiaa. Opettele olemaan aina läsnä tässä hetkessä.

4. Aseta rajat.
Johtajan tulee asettaa rajat, kuinka työpaikalla käyttäydytään ja myös kuinka häntä itseään kohdellaan. Oikeanlaiset rajat luovat tunneilmaston, joka tehostaa työsuoritusta, lisää työviihtyvyyttä ja vahvistaa sitoutumista. Asettamalla rajoja hyvä johtaja luo ja sallii uutta.

5. Tunnista tunteesi.
Itseään ja omaa toimintaansa voi ymmärtää paremmin, jos omia tunteitaan osaa ja uskaltaa kuunnella tarkemmin. Omien tunteiden tunnistamisen kautta on helpompi ymmärtää myös toisia ja heidän tunteitaan, eli kokea empatiaa. Tunteitaan ei kannata kätkeä, sillä silloin ne voivat patoutua sisälle, viedä meiltä energiaa ja tuottaa pahoinvointia. 

6. Luota intuitioosi. 
Hyvä johtaja osaa käyttää vaistojaan ja intuitiotaan. Intuitio on välitöntä oivaltamista ilman päättelyä. Se on vaistonvaraista tajuamista, joka johtaa nopeaan oivaltamiseen. Kun mieli on tarpeeksi avoin ja olo stressitön, intuitiivinen ratkaisu syntyy usein kuin itsestään.

7. Harjoittele itsekuria.
Jokaisen pitää oppia pitämään itsensä kurissa, johtamaan itseään. Sen jälkeen voi johtamisen ulottaa muihin ihmisiin. Päätökset ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on se, että ne viedään maaliin. Kurinalaisuudenkin voi toteuttaa aito hymy huulilla. Se on motivointia ja onnistumisen esteiden poistamista enemmän kuin pomottamista ja käskyttämistä.


Sinun on itse hoidettava oma kasvamisesi, oli isoisäsi kuinka pitkä tahansa.— Irlantilainen sanonta

tiistai 6. tammikuuta 2015

Samanaikaisopetus- mitä se edellyttää?

Koulun arjen ja opetustyön kannalta samanaikaisopetus on opetusmenetelmien kehittämistä ja eräs monipuolisen perusopetuksen muoto. Samanaikaisopetus on opetustilanne, jossa kaksi tai useita opettajia työskentelee samassa opetustilassa yhteisten oppilaiden kanssa. Tästä opettajien välisestä yhteistyöstä voidaan käyttää myös termiä yhteisopettajuus tai yhteisopetus (co-teaching). 

Olen aiemmin itse toiminut samanaikaisopettajana monta vuotta, joten tässä postauksessa on myös omia kokemuksiani ja havaintojani. Mitä asioita toimiva samanaikaisopetus edellyttää:


Tahtoa
Toimivan ja onnistuneen samanaikaisopettajuuden edellytyksenä on opettajien halu toimia yhdessä. Opettajien tulisi olla valmiita tekemään työtä samanaikaisopetuksen onnistumiseksi. Samanaikaisopettajien työtä helpottaa, jos työpari on sellainen, jonka kanssa tulee toimeen. Se ainakin helpottaa tulevaa yhteistyötä. 


Opettajakeskeisyydestä luopumista
Samanaikaisopetus vaatii toteutuakseen perinteisten opetusmenetelmien ja vanhojen asenteiden uudistamista. Se merkitsee myös sitä, että opettajan luokkahuoneautonomia vähenee. Käytännössä opettajan on luovuttava oikeudestaan määrätä yksin luokkahuoneen tapahtumista ja kyettävä jakamaan valtaansa sekä tietojaan ja taitojaan. Tämä on ehdoton ensi askel pyrittäessä samanaikaisopettamiseen. 

Tasa-arvoa
On muistettava, että samanaikaisopettajuus perustuu ammatilliseen tasa-arvoisuuteen. Samanaikaisopetuksessa molempien opettajien tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Onnistuneen samanaikaisopetuksen edellytys on, että opettaja kokee muiden opettajien tiedot ja taidot yhtä arvokkaina kuin omansa, ja että hän kokee ne oppimisen arvoisina.

Yhteissuunnittelua
Toimiva samanaikaisopetus vaatii suunnittelua, joten opettajille tulisi järjestää yhteistä suunnitteluaikaa. Jos yhteistä suunnitteluaikaa ei löydy, voidaan helposti ajaudua ns. avustavaan opetukseen, jossa molemmille opettajille ei ole tyydyttävää roolia. Apuna suunnittelussa voidaan käyttää myös sosiaalisen median työkaluja esim google docs tms. 

Käytänteistä sopimista
On hyvä, että samanaikanopettajat jakavat kutakuinkin samantyyppisen näkemyksen siitä, mitä on hyvä opetus ja mitä on oppiminen sekä siitä, miten suhtaudutaan esimerkiksi ei-toivottavaan käyttäytymiseen. On myös järkevää laatia yleisiä periaatteita siitä, kuinka oppilaiden odotetaan asettuvan luokkaan ja toimivan oppitunnin aikana, kuinka muun muassa pyydetään puheenvuoroa tai apua.

Keskustelua ja vuorovaikutusta
Jotta yhteisten toimintamallien löytyminen voisi tapahtua rakentavasti ja hyvässä hengessä, vaaditaan samanaikaisopetuksen aloittavilta opettajilta hyviä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutustaitoja tulee koko ajan kehittää yhteistyön mukana käymällä jatkuvaa ja rehellistä keskustelua tuntemuksistaan yhteistyöhön liittyen.

Joustavuutta
Joustavuutta tarvitaan joka tilanteessa päivittäin. Opettajien tulee pystyä hyväksymään toistensa toimintamallit ja tekemään yhteisiä päätöksiä, jotka yleensä edellyttävät joustavuutta ja kompromisseja. Oleellista tässä ei kuitenkaan ole se, kenen rutiineja noudatetaan, vaan se, että molemmat opettajat ovat sitoutuneet niihin, ja voivat siten välittää ne myös oppilaille. Erilaisuus on myös rikkautta.

Vastavuoroisuutta
Samanaikaisopetuksessa jaetaan vastuuta. Vastuu voidaan jakaa tasaisesti opettajien kesken tai opettajilla voi olla omat päävastuualueensa. Oppilaat eivät ole siis vain toisen oppilaita tai tunti ei ole toisen opettajan tunti, vaan  oppilaat ja tunnit ovat yhteisiä. Lopputulemana tulisi olla win-win eli  kaikki olisivat  ovat sitä mieltä, että opetus oli onnistunut ja yhteistyö toimi kuten pitikin.


KUVA: http://blog.thearrivalstore.com/working-teaching-in-korea/korean-coteaching-native-english-speakers/
Ihminen ei voi löytää uusia valtameriä, ellei hän uskalla kadottaa rantaa näkyvistään
-Andre Gide-